Handlingar och Kallelse årsmöte 27/11 kl 19:00 Klubbhuset

Materialet finns nu på efter inlogg på: http://www.skovdegk.se/se/klubben/medlemsidor

SKÖVDE GK KALLAR TILL HÖSTMÖTE I KLUBBHUSET ONSDAGEN DEN 27:E NOVEMBER 2019 KL. 19:00

Föredragningslista

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 8. Val av: klubbens ordförande för en tid av 1 år;halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;2 revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 9. Val av 2 ombud till Skövde GK AB årsstämma
 10. ombud till GDF-möte.
 11. Övriga frågor (information och diskussion). 

Verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga i klubbhuset och på hemsidan 20-27 november.

  

Välkomna!

Kommentarer

Fler artiklar