Kallelse årsmöte 1/6 kl 19:00 Klubbhuset

SKÖVDE GK KALLAR TILL VÅRMÖTE I KLUBBHUSET MÅNDAGEN DEN 1 JUNI 2020 KL. 19:00

Av Coronaskäl ber vi att majoriteten deltar via länk. Vi avser att möjliggöra deltagande och röstningsmöjlighet via länk. Mötet hålls kortfattat samt kompletteras med skriftlig information i nyhetsbrev samt sedvanlig årsberättelse.
 
För att underlätta tekniken ber vi er som avser att delta via länk att anmäla er HÄR. Ni kommer innan mötet få ett mail med instruktioner. 

---

Föredragningslista

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 14. Kompletteringsval av två ledamot i styrelsen.
 15. Övriga frågor (information och diskussion).
 16. Mötet avslutas.

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

 

Kommentarer

Fler artiklar