Kallelse årsmöte inkl material

Publicerat: 2023-03-07 - 15:52 - Skrivet av Clas Christensson

Skövde Golfklubb ons 29/3 19:00 klubbhuset

DAGORDNING årsmöte i Skövde Golfklubb

ONSDAG 20230329 kl 19:00 

Föredragningslista

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. a) Förslag från styrelsen om att ändra stadgar. SGF har uppdaterat mallstadgarna för Sveriges golfklubbar.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 14. Övriga frågor (information och diskussion).
 15. Mötet avslutas.

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Material finns i klubbhuset och på hemsidan. Länk till material inkl förslag till stadgar finns efter inloggning med golf-ID HÄR.