Kallelse årsmöte

Publicerat: 2023-11-07 - 12:00 - Skrivet av Jesper Wickman

Hotell Billingehus, Alphyddevägen, Skövde. Onsdag den 29/11 19:00

Vi välkomnar samtliga medlemmar till höstens årsmöte. Mötet hålls på nyrenoverade Hotell Billingehus. Vi bjuder på tilltugg och skulle således vilja veta antalet deltagare i förväg. Anmälan görs direkt här!

DAGORDNING årsmöte i Skövde Golfklubb

ONSDAG 20231129 kl 19:00 

1                 Fastställande av röstlängd för mötet.

2                Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3                Val av två protokollsjusterare och rösträknare.

4                Fråga om medlemmarna har kallats till mötet på rätt sätt och i rätt tid.

5                Fastställande av föredragningslista.

6               (a) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter i Golfklubben för det kommande verksamhetsåret.

(b) Fastställande av spelavgifter och övriga avgifter i Skövde GK AB för det kommande verksamhetsåret.

7                Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomiskt plan för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret i Golfkoncernen.

8               Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

9                Föredragning av valberedningens förslag till styrelse, revisorer och valberedning samt nominering av andra kandidater.

10             Val av
(a) klubbens ordförande för en tid av ett (1) år;

(b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;

(c) revisorer samt ev revisorsuppleanter för en tid av ett (1) år.. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta; 

(d) 4 ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en ska utses till ordförande;

(e) 2 ombud till årsstämma i Skövde GK AB.

11               Övriga frågor, information, frågestund och allmän diskussion. 

 

Material kommer att finnas tillgängligt digitalt på hemsidan samt skickas ut via medlemsmail 1 vecka inför mötet.