Frågor och svar

160201 - Nytt svar på fråga

Den allra första inkomna frågan (se längst ned om höjdskillnader) har vi fått en bredare förståelse utav. En poäng som frågeställaren har är att man kan mäta och redovisa antalet passerade höjdmeter under promenaden på banan. Det var en klok tanke, när höjdkurvorna är satta för nya banan bör vi kunna räkna igenom det och visa på den positiva skillnaden. 

 

160126 - Frågor från informationsmötena 

Kommer Greenfeen att öka?

Ja, det är vår absoluta övertygelse. En bättre bana med större spelupplevelse hänger samman med fler nöjda gäster och därmed ett ökat antal besökare. Tillgängligheten för medlemmen kan dock alltid mätas och garanteras. I prognoserna innebär det ökade gästantalet max 10% ökning av totala antalet ronder.

Var kommer gästerna från/upptagningsområde utanför VGR?

Göteborg och Karlstadtrakten är viktiga upptagningsområden för oss. Gäster från andra länder är mycket ovanligt.

Finns det tillstånd att förändra högruffen?

Det ska ske i samråd med kommunekolog.

Kan friviliga insatser av medlemmar användas?

Ja, både till kunskap och i praktiskt arbete.

Var finns den geotekniska undersökningen?

Mycket handlar om vattens transporter i materialen. Vi testar noggrant de material vi köper hos neutrala parter. Befintlig mark värderas utifrån dess jordtyper.

Om frågan snarare avser mängden berg i marken så har vi grävt tillräckligt djup för att bedöma att vi kommer hitta lösningar för att skapa den layout som föreslagits. Skulle vi stöta på berg på de få platser där vi vill göra större massförflyttningar så ser vi möjligheter till alternativa lösningar. Vi kommer inte hamna i att vi behöver göra kostsamma sprängningar som vi måste göra. Snarare kommer layoutplanen justeras.

Hur ser plan B ut vad gäller tidsplanen?

Vid osedvanligt dåliga väderförhållanden kan byggnationen dra ut på tiden. Det kan då bli aktuellt med att bygga klart under höstmånaderna (2017) och så gräset under våren istället. Med goda förutsättningar kan öppning fortfarande ske som planerat även om sannolikheten ökar för en att öppningen förskjuts några veckor.

Kommer 18:e green för nära utslaget?

Greenens centrum är planerat 70m från närmsta tee på hål 1. Detta understiger de 15 grader som nämns i säkerhetsföreskrifter.

Kan man hitta ett paket för att hålla kvar fler medlemmar/ få in mer pengar per medlem?

Vi kommer att ha närområdets bästa erbjudande för de som vill spela golf även under ombyggnationen.

Vad kostar det att byta bevattningssystemet?

2,5-3,5 miljoner bedömer vi i dagsläget.

Vad kostar det att göra nya greener?

Andra klubbar som gjort bara greener (av mindre storlek) rapporterar kostnader mellan 4 och 6 miljoner.

Klart med bankfinansiering?

Vi har haft förhandsdiskussioner med banken. Dessa är positiva. Vi bedömer idag att vi kommer att kunna få finansiera den investeringsnivå som är aktuell.

4 av korthålen på 48:an är 90 -100m långa. Går det att förändra någon av hålen för att få mer blandning?

Mycket viktig synpunkt som är förmedlad. Arkitekten tar fram ett nytt förslag för längderna på par 3-hålen.

Vad händer med gångvägar och bilvägar runt banan, kommer de finnas kvar?

De större grusvägarna genom banan kommer inte förändras. De kommer att påverkas under byggtiden dock. De flesta gångvägar på banan kommer att påverkas. Ytbeläggning på dessa utreds utifrån kostnad, skötsel och promenadglädje.

Kommer det bli någon reducering av medlemsavgiften?

Vår bedömning är att vi fortsatt kommer att ha närområdets bästa erbjudande vad gäller medlemskap. Ombyggnationen av Södra banan kommer inte att påverka avgiftsnivåerna varken till det högre eller till det lägre under eller efter ombyggnationen.

Kommer personal för banskötsel att minska?

Nej. Ombyggnationen beräknas dock skapa mindre maskintid motsvarande en heltid. Den tiden ska vi använda till att höja nivån på anläggningen.

Var kommer vägarna gå mellan hålen och med vilken beläggning?

Se ovan

Klubbhus – idag restaurang. Hur får vi ett levande golf/klubbhus för medlemmarna?

Sällskapsytor i klubbhuset (fler ytor med soffor o liknande). (TV?)

 

Både klubben och krögaren är positiva till att skapa ett levande klubbhus. Vi vill med inredning och aktiviteter skapa ett ytterligare inbjudande klubbhus. De sociala värdena ses som centrala i klubbens verksamhet. Det är en del som vi vill utveckla vidare nu när klubbhuset blir ett bättre nav i anläggningen.

Utbyggda tee på alla hål? 43 – 63 tees?  10:an?

Vi kommer att behålla nuvarande teesystem med fem olika tees. Det kommer att bli fler gräsytor. Idag har vi i många fall fyra gräsytor som vi har fem tees på. I framtiden kommer det i större grad finnas fem separata ytor på varje hål. Även på hål 10.

Klubbkommitté, Damkommitte? Trivsel och samverkan…

Prioriteras av styrelsen redan nu. Arbete pågår med att sätta ihop en rolig grupp personer som kan göra bra aktiviteter för medlemmar.

Medlemstillväxt under senaste åren?

Vi har haft en positiv medlemsutveckling under de senaste sex åren.

Sponsorer?

Inga delar av våra kalkyler innehåller sponsrade medel som en del i finansieringen av ombyggnationen. Dock är det en stor möjlighet att tillsammans med befintliga eller nya samarbetspartners påvisa stora möjligheter med detta.

Vad gör vi med den fina vagnboden?

Frågan tas med till styrelsen. Idag finns ingen plan för flytt av vagnbod.

”Ruff” vid bunker? Vad för gräs?

Vi har beskrivit det som lite ”ruffiga” bunkerkanter. Där kommer det finnas strån av glest rödsvingelgräs. Samma som är tänkt i ruffytorna. Förhöjer synligheten av hindret.

Det pratas mycket om att flytta schaktmassor. Är det någon som kollat materialets lämplighet?

Det pågår testning (laboratorie) av de material som ska användas som spelytor. Att lösa god vattensläpplighetsförmåga genom dränering och material är ytterst central fråga.

Övningsgreen vid klubbhuset? Göras om? Planas ut?

Ja, nuvarande tanke är att plana ut de två översta platåerna till en yta och skippa den längst ned.

När ska beslut tas om ombyggnation, röstning?

Det är extra årsmöte den 10/2. Då sker röstning angående ombyggnationen och flytt av range.

Arkitektens roll?

Arkitekten arbetar på klubbens uppdrag. Vi planerar arbetet tillsammans och han är arbetsledare i det praktiska utförandet.

Vem är navet?

Styrelse och klubbchef med stöd av nyckelpersoner i olika kompetensområden.

Vem är ansvarig?

Ytterst ansvarig är styrelsen.

Hur ser projektgruppen ut i genomförandet?

I genomförandefasen är arkitekten arbetsledare. När han inte är på plats är det en av de erfarna byggarna som koordinerar arbetet. Klubbchef har ekonomisk uppföljning. Styrelse tar strategiska besluten. Head Greenkeeper bistår med fackkunskap och arbetsledning av lokal personal. Banpersonal arbetar med transporter samt bistår grävmaskinister på marken.

Hur lång tid tar det innan banan ”sätter sig” så att den blir attraktiv?

Spelytorna kommer vara i attraktivt spelskick när banan öppnar. Estetiska faktorer växer antagligen till sig markant till säsongen efter.

Förhandlingar med entreprenörer. Kolla om fler golfbanor byggs om i Sverige nu?

Vi kommer att göra flera relevanta förfrågningar. Österåkers GK bygger om samtidigt som vi. Det finns även ytterligare 1-3 andra stora golfbaneprojekt i Sverige.

Vad händer om bygget kostar mer än framlagd kalkyl?

Kalkylen har en betryggande marginal till att utfallet skulle äventyra klubbens ekonomi eller påverka medlemmens avgifter.

Hur ser plan B ut?

När massförflyttningskartor och byggnadsstrategin är klar kan man gå vidare och titta på hur man kan agera vid t ex förseningar. Om det blir aktuellt med en plan B med betydande skillnader kommer den att förankras med medlemsbeslut.

Hål 13: Hur ser landningsytan ut till höger efter utslaget?

Gles ruff

Håller uppskattande intäkter?

Vi jämför med några andra klubbar. Där finns exempel på både de som inte haft någon positiv utveckling och de som har haft intäktsökningar som med bred marginal överstiger det vi tagit upp i vår kalkyl. Vi har lagt en framtida kalkyl på knappt 15% över rikssnittet på greenfeeintäkter. Det bedöms som rimlig intäkt med en högkvalitativ bana.

Hur når vi våra unga vuxna och juniorer och deras synpunkter?

Information skickas ut till alla medlemmar. Vi tittar på att använda så många kanaler som möjligt för att nå alla olika grupper.

”Kompensation” under ombyggnaden?

Se tidigare fråga.

Styrelsen vill ha mandat på 14 – 18 miljoner, vad händer om det går över 18 mkr?
Finns det en plan för detta?

Under året kommer ytterligare arbete göras på konstruktionen av banan och offerter tas in. Om vi under året får en samlad bild av att 18 miljoner inte håller återkopplas detta tillsammans med förslag för beslut till höstårsmötet 2016.

Händer något med våra samarbetsavtal efter banan är färdig, med tanke på att vi hoppas på att bli fler medlemma och greenfees?

54:an och 45:an avser vi behålla under lång tid framöver. Övriga samarbetsavtal är ännu inte diskuterade. Troligt är att vi vill behålla antalet samarbeten, men kommer vilja titta på upplägget av dem.

Hur och när är det tänkt att projektet med Norra banan skall genomföras?

När är upp till kommunen. Vi bedömer att det sker inom två till fyra år. Hur har inte detaljplanerats annat än det alltid ska finnas 9 hål tillgängliga och range.

 

I vilken form kommer avtalet att tecknas med entreprenörer med flera?

Vi tittar på olika former av avtal. Det vanligaste är relativt enkla avtal där man kommer överens om bedömd tid och ersättning per vecka.

Vad har vi för juridisk kompetens när avtal skall skrivas?

I styrelsen ingår idag någon som till vardags är upphandlare vid större byggnationer.

Alternativ för ombyggnaden?

I årsmöteshandlingarna diskuteras olika alternativs för- och nackdelar.

Bygg en bro över stenmuren mellan 17 och 18.

Om det inte är möjligt att flytta öppningen kan en bro vara ett alternativ.

Får vi förändra utseendet på banan genom att ta bort höjderna för kommunekologerna?

Höjdförändringar bör inte vara föremål för ekologernas synpunkter, men vi inväntar respons.

Måste materialet på gamla greenerna tas bort?

Nja, de behöver bearbetas. Kanske återanvändas runt green eller annan plats.

Hur gör vi med gamla ytor på ex hål 8, 14, och 18.

I arkitektens arbete ingår det att hitta attraktiva lösningar på dessa områden. De kommer att omarbetas och troligen planteras med t ex buskar.

 

160121 

Hej, Har hört många som har åsikter om hål 10, man tycker det blir för svårt med bäcken som korsar précis innan green. Jag själv har lite åsikter om att flera av våra par3 hål blir ganska korta (förutom hål 17). Ett förslag skulle kunna vara att ha 10:ans green innan den korsande bäcken samt flytta bak 11:ans tee dit 10ans green är ritad idag, pådet viset blir 11an ett "medellångt" hål. Låt bäcken vara kvar mellan 10ans green och 11ans tee för att skapa ett hinder som minskar risken för långa slag på inspelet på 10an. En annan fundering som jag har är hål 9, detta känner inte jag att det är någon bra lösning på, tycker att det är banans sämsta hål och där skulle man tänka till ordentligt för att få en annan layout på. I övrigt är jag mkt nöjd med förslaget :)

Kommentaren skickad till arkitekt

160120

Vad jag kan se i förslaget så kommer högsta och lägsta punkt att vara ungefär densamma. vi har ju fått pengar för att anpassa banan och det är ju en av anledningarna till att förändra banan. Då blir frågan hur ser den totala höjdskillnaden ut idag kontra hur den blir efter ombyggnaden?

För tillgängligheten är det främst en fråga om branthet. Vi kommer att minska lutningen på de brantaste backarna. Totala höjdskillnader har inte varit aktuell aspekt i projektet med Arvsfonden.

 

 170720

Varför fylls inte dammen på 11an upp? Läcker den?

Vattnet tar idag en genväg och sipprar genom sidan av hindret och sedan in i röret som leder bort vatten. Vi avvaktar och ser om massorna tätar sig själva, vilket de borde med tiden. Annars tätar vi antingen botten eller röret. Det är ett av många småprojekt vi har att göra efter den intensiva delen av byggnationen är klar.