Handlingar och kallelse årsmöte 21/3 klubbhuset

Vårårsmöte i Skövde Golfklubb. Välkommen till klubbhuset på onsdag 21/3 kl 19:00.

Handlingar finns nu i klubbhuset och på: http://www.skovdegk.se/se/klubben/medlemsidor/arsmoteshandlingar

 

Kallelse årsmöte i Skövde Golfklubb

Klubbhuset onsdag 180321 kl 19:00

Föredragningslista

 1. Öppnande av mötet
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 4. Fastställande av föredragningslista.
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 6. Val av två (2) protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
 8. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter för kommande verksamhetsår.
 14. Övriga frågor (information och diskussion).
 15. Mötet avslutas.

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

 

Kommentarer

Fler artiklar